MEGJELENT- Magyar Falu Program keretében „Szolgálati lakások”

Támogatás célja:

A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

Pályázók köre:

Helyi önkormányzat (GFO 321)

Helyi önkormányzat társulása (GFO 327)

Önállóan támogatható tevékenységek:

Közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:

a. kialakítása, külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések),

b. funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,

c. akadálymentesítés

Elnyerhető támogatás mértéke: 30.000.000 Ft.

Benyújtás határidő: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között

Forrás: kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

Még pályázható a – HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Támogatás célja: A program céljaként az egészséges életmódra nevelést, a versenysportban és az ahhoz kapcsolódó utánpótlás-nevelésben és tehetséggondozásban rejlő lehetőségeket a társadalmi felzárkóztatás terén, valamint a szabadidősportot végző társadalmi rétegek szélesítésének jelentőségét az ország népegészségügyi mutatóinak fejlődése érdekében jelölte meg.

Elnyerhető támogatás mértéke:

Az igényelhető támogatás mértéke legalább 500 000 Ft, legfeljebb 4 000 000 Ft

Támogatást igénylők köre:

 A Program kiírás nyílt. Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint működő, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség, vagy sportszövetség tagjaként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.

A Program keretében nem támogathatóak:

A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2018 – 2020. években részesült Sportszervezetek, vagy a sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány csapatsport támogatásban 2018 – 2020. években részesült szakosztályai.

Benyújtási határidő: 2020. augusztus 15

Elszámolható költségek köre:

 • 50%-át személyi jellegű költségekre (sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és megbízási díjak),
 • 15%-át kommunikációs költségekre,
 •  dologi költségekre (beruházásnak NEM minősülő tárgyi eszköz beszerzése 200 000 Ft/db értékhatárig, sportruházat beszerzése, azok logózása, feliratozása, bérleti vagy egyéb jogcímen felmerülő létesítmény-használati díjak, rezsi jellegű kiadások, szolgáltatás vásárlások, a Program megvalósításához kapcsolódó szállítási, szállás, edzőtábor-utazási és étkezési költségek);
 • egyéb dologi kiadásokra (tagsági és nevezési díjak, érmek, díjak) lehet fordítani.

A programtartalmak benyújtása során, a jelentkezés beadása napjáig a benyújtó Sportszervezetnek egyszeri és egy összegű programjelentkezési díjat kell megfizetnie kizárólag

banki átutalással, melynek összege SOSZ tagszervezetek részére 2.000 Ft, SOSZ tagsággal nem rendelkező Sportszervezetek részére 10 000 Ft.

Forrás: palyazat.gov.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- A Magyar Falu Program keretében „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése”

Támogatás célja: A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

Támogatható tevékenységek: Településenként egy darabgépjármű cseréje vagy beszerzése támogatható.

Elnyerhető támogatás mértéke: 15 millió forint

Benyújtási határidő: 2020.július 16 – 2020. augusztus 15 között

Korlátozások:

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

A falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető.

Forrás: www.e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására című pályázat


Támogatás célja: Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

Elnyerhető támogatás mértéke: Kategóriánként eltérő maximum 20.000.000 ft.

1.Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése  CSSP-NEPTANC-MO-2020- maximum 5.000.000 ft

2.Határon túli néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése CSSP-NEPTANC-HT-2020- maximum 5.000.000 ft

3.Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése – CSSP-TANCHAZ-2020- maximum 2.000.000 ft.

4.A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása – CSSP-TARGYALKOTO-B-2020

4/a. Infrastruktúra fejlesztés  maximum 10.000.000 ft.

4/b. Szakmai munka  maximum 8.000.000 ft.

5. Népzene-oktatási programok megvalósítása – CSSP-ZENEOKTAT-2020 maximum 6.000.000 ft.

6. Határon túli hivatásos magyar néptáncegyüttesek támogatása- CSSP-NEPTANC-HIV-2020 maximum 20.000.000 ft.

Benyújtás határidő: 2020.07.23

Forrás: emet.gov.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- ÁLLATMENHELYET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA MENHELYEIK MODERNIZÁCIÓJÁRA, BŐVITÉSÉRE KIIRT PÁLYÁZAT

Támogatás célja: Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

Elnyerhető támogatás mértéke: 1.500.000 ft-5.000.000 ft-ig

Finanszírozás formája: 100%-ban előfinanszírozott

Benyújtási határidő: 2020. június 21-ig.

Támogatható tevékenységek:

 • a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
 • területrendezés;
 • az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 • férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 • az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

 

Pályázók köre:

Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 • FELIR regisztrációval rendelkezik
 • tevékenységüket Magyarországon végzik; létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
 • a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek; és 2019. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 • az általuk működtetett állatmenhelyet még 2019. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
 • az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

 

Forrás:  www.kormany.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- CIVIL SZERVEZETEK INGATLANBERUHÁZÁS, GÉPJÁRMŰBESZERZÉS, ESZKÖZBESZERZÉS, PROGRAMSZERVEZÉSI PÁLYÁZAT- 5000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEKEN

Pályázók köre: Az 5.000 fő alatti települések bejegyzett civil szervezetek, alapítványok, egyesületek.

Pályázati célok:

FCA-KP–1–2020/1-  Civil szervezetek ingatlan beruházási, felújítási támogatása

FCA-KP–1–2020/2 – Civil szervezetek gépjármű beszerzési támogatása

FCA-KP–1–2020/3- Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

FCA-KP–1–2020/4- Civil szervezetek programszervezési támogatása

Elnyerhető támogatás mértéke:

4.2. Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke Kategória Az igényelhető támogatási összeg felső határa
FCA-KP–1–2020/1 Ingatlan beruházási, felújítási támogatás 6 000 000 Ft
FCA-KP–1–2020/2 Gépjármű beszerzési támogatás 5 000 000 Ft
FCA-KP–1–2020/3 Eszközbeszerzési támogatás 2 000 000 Ft
FCA-KP–1–2020/4 Programszervezési támogatás 2 000 000 Ft

Benyújtási határidő: 2020. július 1. – 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc

Forrás: www.kormany.hu

További információkért érdeklődjön sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció– magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése TFC-M-1.1.2-2020

 

Támogatás célja: A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése.

Elnyerhető támogatás mértéke: Szobánként 1 millió forint maximum 8 millió.

Projekt területi korlátozása: Budapesten kívül az ország egész területén

Benyújtás időszak: 2020. június 4. és 2020. július 15.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek.
 • Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Akadálymentesítés.
 • A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése.
 • Kültéri beruházások.

Pályázati feltétel:

A szálláshelynek rendelkeznie kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerében regisztrációval.

Forrás: kisfaludyprogram.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

MEGJELENT- VEKOP-1.2.6-20 A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Támogatás célja: A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Elnyerhető támogatás mértéke: Minimum 5 millió maximum 153,5 millió forint.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

 Projekt területi korlátozása:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Benyújtás kezdete: 2020. május 29.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:


b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érhetik el).
d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)
i) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),
j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

 

Forrás: palyazat.gov.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

HAMAROSAN VÁRHATÓ- Falusi Civil Alap pályázatai

 

Támogatás célja: A kormány döntése alapján 2020 májusában megjelennek az első pályázatok a maximum 5000 fős vagy annál kisebb településeken működő civil szervezetek támogatására.

Elnyerhető támogatás mértéke: várhatóan 2 millió forinttól 6 millió forintig 100%-os intenzitás mellett.

Rendelkezésre álló forrás: 5 milliárd forint.

Várható célterületek:

 1. Infrastrukturális támogatások:

a, Jármű beszerzés (Gépjármű vagy akár nem gépi meghajtású új jármű pl. kerékpár)

b, Ingatlan beruházáshoz kapcsolódó támogatás

 • Vásárlás
 • Felújítás
 1. Civil szervezetek programszervezési támogatása
 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, civilek által szervezett programok előkészítése, megvalósítása, programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása.

Forrás: MTI

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

HAMAROSAN MEGJELENIK- GINOP-1.2.8-20 A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

 

HAMAROSSAN MEGJELENIK– GINOP-1.2.8-20 A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Támogatás célja: Mikro-, kis- és középvállalkozások többek között új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására vehetnek igénybe.

Elnyerhető támogatás mértéke: 5 millió forinttól 153,5 millió forintig 70%-os intenzitással, 100%-os támogatási előleg mellett.

Területi korlátozás: Országosan, a Közép-magyarországi régió területén kívül.

Benyújtási határidő: Várhatóan 2020. júniustól

Támogatható tevékenységek:

A támogatás keretében lehetőség van új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Ezzel összefüggésben támogatható továbbá:

Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

Tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés és/vagy szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés szakterületen minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;

10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;

50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

Forrás: palyazat.gov.hu

További információkért érdeklődjön sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.