Nyitott pályázati lehetőségek

PÁLYÁZAT- Művészeti programok megvalósítására

Támogatás célja:

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

Elnyerhető támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint, felső határa 1.000.000 forint.

Támogatási időszak:

2020.január 1. – 2020. december 31.

Benyújtási határidő:

Határidő: 2020. március 6.

Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:

Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja:

 • építész nyári alkotótáborok megvalósításának,
 • építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó),
 • építészeti kiállítás megvalósításának,
 • regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítése, támogatása.

Film- és Fotóművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére, valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
A támogatás célja:

 • Autonóm művészet az iparművészeten belül,
 • Utak és kereszteződések az iparművészet és a képzőművészet között,
 • Szemléletformálás a tárgy- és eszközkultúrában,
 • Craft és Design kapcsolata,
 • Analitikus tudás és érzelmi megközelítés az iparművészetben.

Irodalmi Tagozat
A támogatás célja:
A magyar irodalmi évfordulókhoz és Trianon centenáriumához kötődő irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) támogatása.

Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek szakmai programjainak támogatása.

Művészetelméleti Tagozat
A támogatás célja:
A XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése.

Népművészeti Tagozat
A támogatás célja:

–      az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása,

–      népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában. (A 2. tematikai kategóriában támogatott pályázatok esetén a támogatott köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.)

Színházművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósításának támogatása.

Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok.
A pályázat nem támogat könyv- és kottakiadást, hangfelvétel-készítést és megjelentetést, illetve a hivatásos zenekarok programjait.

 

Forrás: www.mma.hu

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.


“PÁLYÁZAT- Tanyafejlesztés, magánszemélyek és önkormányzatok részére is!!!”

Támogatás célja:

A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók.

1. célterület magánszemélyek részére

2. célterület önkormányzatok részére

Elnyerhető támogatás mértéke:

magánszemélyek esetében 200.000- 6.200.000 Ft.

önkormányzatok esetében: 200.000- 50.000.000 Ft.

Utófinanszírozás, 50%-os előleggel.

Támogatási intenzitás:

Településenként változó,

magánszemélyek esetében: minimum 85%

önkormányzatok estében: minimum 95%

Benyújtási határidő:

Utolsó bírálati szakaszhatár: 2020.április. 03.

Támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

 1. a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

 1. b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

– kútfúrás;

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

– háztartási törpe-vízmű.

 1. c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;

– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

 

Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

A ZÖLD FORRÁS 2020 pályázati felhívás környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

Megjelent a ZÖLD FORRÁS 2020 pályázati felhívás környezetvédelmi és civil természetvédelmi szervezetek számára.

Támogatás célja:

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

Elnyerhető támogatás mértéke:

800.000 Ft- 3.000.000 Ft.

Benyújtási határidő:

2020. február 18.

Támogatható tevékenységek:

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;

védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;

az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

a) élőhelyvédelem;
b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c) tájvédelem;
d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g) környezetvédelmi tanácsadás;
h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!
A támogatás nem kérhető:
a) parlagfű-mentesítési projektekre;
b) háziállatok ivartalanítására és chipezésére;
c) hulladékgazdálkodásra;
d) klímavédelemre.

Forrás: www.kormany.hu

 

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.

Megjelent az agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 2020

Támogatás célja:

Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Elnyerhető támogatás mértéke:

700.000 forinttól 2.000.000 forintig

Benyújtási határidő:

2020. február 18.

Támogatható tevékenységek:              

a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;

b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;

c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

 

Forrás:

További információkért érdeklődjön a sandor@horvathsandor.hu email címen vagy a +36-70/433-17-18-as telefonszámon.